Simona-Grazia Dima

 

 

 

(Romania)

 

 

An Fhuaim

 

Tha dùil agam ris an fhuaim –

Chan ann bho sgioba-ciùil dìcheallach.

Math dh’fhaodte gum bi e coltach

Ri òran aig carbad-iarainn,

Mar fhead ann an calaidhean

Air neo ann am fàsaichean

Far a bheil smeuran a’ fàs

A’ sèideadh timcheall air clann a tha gorm

A bhios a’ feuchainn daonnan

Ri teicheadh às.

 

sgioba-ciùil – ceolfhoireann; math dh’fhaodte – b’fhéidir; coltach – cosúil; daonnan – i gcónaí

 

 

Is Rudeigin Eile Mi

 

Tha mi searbh de chus den olc

Agus de chus den mhath cho math.

Tha mi sgìth de sgiobaltachd

Agus den t-siadhan.

“Fàg iad, fàg iad”,

Cluinnidh mi guth a’ glaodh.

Bidh m’ anam a’ seachnadh

Nan cnapan-starra ‘s nam bacaidhean

A tha ‘n seo nan cràdh

Is a’ ruith le gruaidhean a’ ruadhadh

Na leanabh deas, ealanta ‘s glic.

“Fàg iad uile”, tha e glaodh.

 

cus – an iomarca; sgìth – tuirseach; sgiobaltachd – néatacht; siadhan – cíor thuathail; cnap-starra – ceap tuisle; glic – críonna

 

 

Tuiteam ann am Bhàrdachd

 

Bha mi feuchainn ri tuiteam.

Cha ghabhadh e dèanamh.

Anns a h-uile bad

Bha bàrdachd a’ sìneadh a-mach romham

Le lìon a’ deàrrsadh.

Dh’fheuch mi ri bhith air mo bhruthadh.

Gun fheum.

Cha do bhean mo chasan ri clachan

Ach ri measan làn

Le sùgh a bha domhain ‘s àrsaidh.

Mu thimcheall

‘S ann a dh’fhosgail

Basan an sùilean

Agus gun fhiosta

‘S ann a thug iad cead

Am beatha thoirt seachad

Gu facal.

Agus aig an aon àm,

‘S ann a bha ‘m bàrd,

Na leanabh ait, cearbach is gun srian

A’ cur nan car gun lasachadh

Ann am fèithean a’ tionndadh

Nan òr am prioba nan sùl.

 

feuchainn – iarraidh; cha ghabhadh e dèanamh – níorbh fhéidir é a dhéanamh; bad – ball; deàrrsadh – taitneamh; meas – toradh; gun fhiosta – go tobann; toirt seachad – caith; cearbach – amscaí; cur nan car – casadh; lasachadh – staonadh; tionndadh – iompú

 

 

Àite

Cha bhi faclan ann tuilleadh

Ach mealbhaid nan eun,

Cuileagan dìomhair air dubh na h-àile,

Diogan air mòinteach sìoda na h-oidhche

San àite lainnireach a tha ‘n sin

Eadar uisge ‘s beul

An daimh le sùilean boillsgeach

Gu sàmhach ag òl.

 

àile – aer; diogan – soicind; boillsgeach – lasrach; sàmhach – ciúin

 

 

An Leac

 

‘S e dìreach mi fhìn

Air a bheil mi ‘g iarraidh sùrd a chur

Le bhith carachadh na lice

Le mo làimh air a rùsgadh

Agus am beathach le craiceann geal

A tha fàs gorm san dubhar

A leigeil mu sgaoil.

Cha chluinn mi ach an t-iolach

Aig clachan a’ tuiteam a-steach

Ann am bruthaichean

Is dealain-dè bhuidhe

‘S iad ag itealaich air an socair

Os ar cionn.

Tha cridhe ri plosgartaich gu slaodach

Gu domhain fo uisgeachan reòthta.

Bidh mo bheathach a’ fàs,

A’ fàs teth teth san dubhar.

Latha de na làithean thig e

Don taigh agam aig meadhan-latha.

“Cò leig a-mach thu?”, faighnichidh mi le iongantas.

"Ur smuain a leaghas creagan,

Cò eile?”.

 

sùrd – sult; carachadh – corraíl; air a rùsgadh – nocht; dubhar – scáil; mu sgaoil – saor; dealan-dè – féileacán; plosgartaich – pléascadh; slaodach – mall; faighnich – fiafraigh

 

 

Innealan-cogaidh Bruadair

 

Dìreach dhomh fhìn, bidh mi fhìn,

An saothraiche, ri cosnadh mo shìthe.

‘S mi fhìn a sgapas an t-aoibhneas

Is a chuireas bhon eaglais.

Na mo bhois bidh mi cnèadachadh

Chlach uaine, fuara ‘s èagnaidh

Bhon a thuigeas iad sleamhnachadh gu tur

Tro chladhain-aibhne,

Mu dheidhinn uisg’ air a shlìobadh

Gus an tèid a dhèanamh cruinn,

Mu luasgadh an lùib nam barrag-uine –

A dh’fhulaing mi le sùilean dùinte.

Tha iad na mo bhois – innealan-cogaidh bruadair

Ri drip air chùl

Mar aodann is mar dhorsan

Tro bheil mi ri sruthadh thugam fhìn.

Fad linntean air an t-slighe, gan cumail

Na mo làimh, mi feuchainn ri dhol a-steach.

Mar chugar tro chraobhan is lusan,

Bidh mi fàs dlùth ri m’ anam

A tha deis

Gus mo reubadh suas

Aig carachadh air cho aotrom

Bho na duilleagan.

 

bruadar – brionglóid; cosnadh – saothrú; cnèadachadh – slíocadh; gu tur – ar fad; mu dheidhinn – mar gheall ar; barrag-uaine – cuileannóg; drip – cruóg; cumail – coinneáil; deis – ullamh

 

 

An t-Agallamh

 

Bhrùchd aon dòmhladas

De luchd-nam-meadhanan a-steach

Timcheall air Socrates

Agus am boinne mear

Ga òl aige gu dian.

 

"Dè tha fa-near dhaibh?

Dè na tionnsgnaidhean agaibh, oide mhòir?”

Bhuail iad air le ceistean

Agus am puinnsean làn luaidhe

Ga dhòrtadh sìos an sgòrnan aige.

 

dòmhladas – plód; boinne-mear – muing mhear

 

 

 

Air an cur gu Gàidhlig le Rody Gorman

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

Tha Simona-Grazia na bàrd, na h-aistiche, na neach-breithneachaidh litreachais agus na neach-tionndaidh. Rugadh i ann an Timişoara, Romania, ann an teaghlach sgrìobhadairean.  Thug i a-mach ceum le urram bhon Oilthigh an Iar ann an Timişoara.

 

An-dràsta tha i a’ fuireach ann am Bucharest far a bheil i ag obair mar neach-deasachaidh san Acadamaidh Romanianach. Tha S-GD air trì leabhraichean deug a thoirt a-mach, 10 dhiubh sin nan cruinneachaidhean-bàrdachd, 2 de dh’aistidhean-breithneachaidh agus tionndaidhean bhon Àird an Ear gu Beurla.

 

Bidh stuth leatha a’ nochdadh gu cunbhalach sna h-irisean mòra air fad ann an Romania. Thathar air an t-saothair aice a thionndadh gu 8 cànanan eile. Tha i air iomadh duais a thoirt a-mach airson na saothrach aice agus air an dùthaich aice a riochdachadh aig caochladh imeachdan-litreachais thall thairis.  Tha i na ball de dh’Aonadh Luchd-sgrìobhaidh Romania agus na rùnaire air Ionad PEN Romania.

 

Articles similaires

Tags

Partager